Prosiect Dylunio Coeden Nadolig / Christmas Tree Design Project

Prosiect Dylunio Coeden Nadolig  / Christmas Tree Design Project

Annwyl Rieni /Warchodwyr,

Rydyn ni’n ffodus iawn i fod yn rhan o brosiect celf i greu coeden Nadolig. Mae 10 ysgol yn rhan o’r prosiect ac fe fydd pob un ysgol yn creu coeden ac yna fe fyddant yn cael eu harddangos yn y ddinas. Fe fydd artist yn ymweld â’r ysgol i weithio gyda’r plant. Hoffwn i bawb gael cyfle i gyflwyno eu syniadau ac yna fe fydd y plant y Cyngor Ysgol yn cael cyfle i ddewis rhestr fer ar gyfer yr artist. Rydyn ni wedi gosod templed ar gefn y llythyr i chi nodi eich syniadau. Ewch ati i nodi eich syniadau ac edrychwn ymlaen at fynd ar helfa goed Nadolig. Os hoffech chi gyflwyno nifer o syniadau ma’ hynny’ iawn hefyd. Nodwch eich enw ar y llinell ar waelod y templed.

Dychwelwch eich syniadau erbyn Dydd Llun yr 21ain o Hydref os gwelwch yn dda.


Dear Parents / Guardians,


We’re very fortunate to be part of a funded art project to create a Christmas tree. 10 schools are part of the project and each school will create a Christmas tree and they will be displayed in the city. An artist will visit the school to work with the children. We would like everyone to have the opportunity to contribute their ideas and the children will then short list designs for the artist. We’ve included a template on the back of this letter for you to record your designs. Record all your ideas and we’ll look forward to go on a Christmas tree trail. If you would like to present many designs – more the merrier. Note your name on the line underneath the template.

Please return your ideas by Monday the 21st of October.

Diolch am eich cefnogaeth,
Thank you for your support,

Mrs Lona Jones-Campbell (Pennaeth / Head Teacher)