Help! Help! Help!

Annwyl Rieni/Warchodwyr, Rydyn ni angen eich cymorth gyda’r canlynol:-
• Peintio Ystafell Ddosbarth yn ystod y pythefnos nesaf sef Hydref 14eg – 26ain. Rydyn ni angen eich help i baratoi’r ‘stafell borffor ar gyfer cael ei pheintio ynghyd a’i pheintio’n lliw hufen. Mae’r gofalwr wedi body n brysur yn cychwyn gyda’r gwaith paratoi. Fe fyddwn wir yn gwerthfawrogi cyfraniadau o baent magnel.
• Garddio – Paratoi ardal ar gyfer plannu hadau blodau gwyllt – yn ystod y bythefnos nesaf yn ogystal â chefnogaeth hir dymor gyda phrosiectau garddio.
• Peintio’r Tŷ Bach Twt Pren – Mae’r paent yn yr ysgol yn barod dyna gyd sydd angen nawr yw oedolion i ddod gyda’i brwsys.
Os allwch chi helpu e-bostiwch / ffoniwch yr ysgol i gadarnhau pryd allwch chi ddod i helpu.


Dear Parents / Guardians, We require your help with the following:-
• Painting a Classroom this week and next week – October 14th – 26th. We require help to prepare the purple room for painting as well as painting the room magnolia. The caretaker has been very busy starting with the work of preparing the room but we need some assistance. Donations of magnolia paint would be very much appreciated.
• Gardening – Preparing a piece of land to plant wild flower seeds during the next fortnight as well as long term gardening support.
• Paint the little wooden house – We’ve purchased the paint that’s all we require are adults to come with their paint brushes.
If you can help e-mail / phone the school to confirm when you can come and help.


Diolch am eich cefnogaeth, Thank you for your support,

Mrs Lona Jones-Campbell (Pennaeth / Head Teacher)