Diwrnod Helpu Eraill – A Day to Help Others

Plant Mewn Angen a Thrychineb Corwynt Haiyan
Children in Need and Typhoon Haiyan Disaster

Annwyl Rieni /Warchodwyr,

Nodyn i’ch atgoffa ei bod hi’n ddiwrnod Plant Mewn Angen ar Ddydd Gwener y 15fed o Dachwedd. Dewch i’r ysgol yn eich pyjamas! £1 tuag at gasgliad Helpu Eraill.

Ar ôl trafodaethau gyda’r plant maent wedi penderfynu ei bod am gasglu arian i gefnogi pobl yn y Philippines a Phlant Mewn Angen. Fe fyddwn yn rhannu arian ein casgliad rhwng Diwrnod Plant Mewn Angen a Chronfa Trychineb Corwynt Haiyan. Nodwch yn glir ar eich amlen os nad ydych am i ni haneri’r arian.

Dear Parents / Guardians,

Just a reminder that it’s Children in Need Day on Friday the 15th of November. Come to school in your pyjamas! £1 towards the collection to Help Others.

After having discussions with the children they have decided to collect money for the people in the Philippines and Children in Need. We will be sharing the money collected between Children in Need and the Typhoon Haiyan Disaster. Please record clearly on your envelope if you don’t wish for the money to be shared.

Yr eiddoch yn gywir,
Yours Sincerely,
Mrs Lona Jones-Campbell
(Pennaeth / Head Teacher)