Cyngerdd Menter Casnewydd Concert

Annwyl Rieni /Warchodwyr,

Ysgrifennaf i’ch hysbysu fe fydd angen i’r plant gyrraedd Sefydliad y Lyasght, Orb Drive, erbyn 6:15 ar Nos Lun y 18fed o Dachwedd. Fe fydd angen i’r plant wisgo eu gwisg ysgol ac fe fydd angen i oedolyn fod yn bresennol gyda’r plant. Siaradwraig Wadd y cyfarfod cyhoeddus yw Dr. Christine James – Archdderwydd. Hoffwn gael mwy o blant yn rhan o’r grŵp canu os yn bosib.

Dear Parents / Guardians,

I’m writing to inform you that the children will need to arrive at The Lysaght Institute, Orb Drive, by 6:15 on Monday evening the 18th of October. The children will need to wear their school uniform and an adult needs to be present with their child. Guest Speaker at the public meeting is Dr. Christine James – Archdruid. We would like a few more children to be part on the singing group if possible

Dyma’r plant sydd ar ein rhestr sy’n gallu dod – os nad yw enw eich plentyn ar y rhestr ac rydych chi’n bwriadu dod cysylltwch gyda’r ysgol yfory.
These are the children on our list that can attend– if your child’s name is not on the list and you intend to come contact us tomorrow.

  • Sophia Lucas 
  • Evie Parsons-Harewood 
  • Cory Tracy 
  • Lilly Baker 
  • Evie May Oldfield 
  • Lexi Hemmings 
  • Elise Pollock 
  • Judy Addiena

Yr eiddoch yn gywir, Yours Sincerely, 

Mrs Lona Jones-Campbell
(Pennaeth / Head Teacher)