Lunchtime arrangements at Brynglas ASD centre

Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon moved to the Brynglas site in September. Previously, the centre –now a satellite ofMaesEbbwSchool– was part of an English-language primary school. Parents at the centre were consulted about the new arrangements and these discussions have been on-going. As the children in Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon are encouraged to speak Welsh at…

Read More

Lluniau Ysgol ac Nadolig / School Photos and Christmas

Annwyl Rieni / Warchodwyr, Diolch am gefnogi ein helusennau’r tymor hwn. Casglwyd £46 ar gyfer Apel Corwynt Hayian, £46 i Blant Mewn Angen a chyflwynwyd 30 bag o fwyd i Fanc Bwyd Casnewydd! Cefnogaeth Ardderchog yn wir! Newyddion cyffrous mae’r ystafell borffor wedi ei thrawsnewid diolch i gefnogaeth ein holl gymuned! Diolch yn fawr iawn…

Read More

Cyngerdd Menter Casnewydd Concert

Annwyl Rieni /Warchodwyr, Ysgrifennaf i’ch hysbysu fe fydd angen i’r plant gyrraedd Sefydliad y Lyasght, Orb Drive, erbyn 6:15 ar Nos Lun y 18fed o Dachwedd. Fe fydd angen i’r plant wisgo eu gwisg ysgol ac fe fydd angen i oedolyn fod yn bresennol gyda’r plant. Siaradwraig Wadd y cyfarfod cyhoeddus yw Dr. Christine James…

Read More

Ordering School Dinners Arrangements

Annwyl Rieni /Warchodwyr, Mae Chartwells wedi darparu’r daflen archebu atodol ar eich cyfer. Mae’n rhaid i chi ‘sgrifennu ar yr amlen beth yw enw a dewis eich plentyn ar gyfer pob diwrnod maent am gael cinio Ysgol, torri’r wythnos berthnasol a danfon i’r Ysgol yn amlen arwahan i’r arian ffrwyth. Mae’r amlenni yma yn mynd…

Read More

Diwrnod Helpu Eraill – A Day to Help Others

Plant Mewn Angen a Thrychineb Corwynt HaiyanChildren in Need and Typhoon Haiyan Disaster Annwyl Rieni /Warchodwyr, Nodyn i’ch atgoffa ei bod hi’n ddiwrnod Plant Mewn Angen ar Ddydd Gwener y 15fed o Dachwedd. Dewch i’r ysgol yn eich pyjamas! £1 tuag at gasgliad Helpu Eraill. Ar ôl trafodaethau gyda’r plant maent wedi penderfynu ei bod…

Read More

Llythr Cyn Hanner Tymor / Letter before half term

Annwyl Rieni /Warchodwyr, Nodyn i’ch atgoffa ni fydd ysgol i blant ar y 4ydd a’r 5ed o Dachwedd, plant yn dychwelyd ar Ddydd Mercher y 6ed o Dachwedd. Cofiwch ddanfon amlen cinio gyda’ch plentyn i’r ysgol ar fore Ddydd Mercher y 6ed gydag archeb yr wythnos ganlynol. Plant cinio am Ddim :- Fe fydd angen…

Read More

Newyddion PWYSIG – Newidiadau I Drefnidau Archebu Cinio Ysgol / Important News – Changes to Ordering School Dinners Arrangements

IMPORTANT NEWS – CHANGES TO ORDERING SCHOOL DINNERS ARRANGEMENTS  NEWYDDION PWYSIG –NEWIDIADAU I DREFNIDAU ARCHEBU CINIO YSGOL Annwyl  Rieni /Warchodwyr,  Rydyn ni’n mynd i symud i system o archebu cinio wythnos ‘mlaen llaw. Ar hyn o bryd mae’r gegin yn darparu dewis o ddau bryd sydd ar y fwydlen ond mae’n amhosib sicrhau bod pawb…

Read More

Prosiect Dylunio Coeden Nadolig / Christmas Tree Design Project

Prosiect Dylunio Coeden Nadolig  / Christmas Tree Design Project Annwyl Rieni /Warchodwyr, Rydyn ni’n ffodus iawn i fod yn rhan o brosiect celf i greu coeden Nadolig. Mae 10 ysgol yn rhan o’r prosiect ac fe fydd pob un ysgol yn creu coeden ac yna fe fyddant yn cael eu harddangos yn y ddinas. Fe…

Read More

Help! Help! Help!

Annwyl Rieni/Warchodwyr, Rydyn ni angen eich cymorth gyda’r canlynol:-• Peintio Ystafell Ddosbarth yn ystod y pythefnos nesaf sef Hydref 14eg – 26ain. Rydyn ni angen eich help i baratoi’r ‘stafell borffor ar gyfer cael ei pheintio ynghyd a’i pheintio’n lliw hufen. Mae’r gofalwr wedi body n brysur yn cychwyn gyda’r gwaith paratoi. Fe fyddwn wir…

Read More