Moodle

You are not logged in. (Login)

Ifor HaelRhagorol / Excellent

Fel y gwyddoch, daeth Estyn i ymweld â ni yn ystod wythnos wlyb iawn ym mis Mai! Mae'r adroddiad wedi’i gyhoeddi, o'r diwedd.

Mae'r adroddiad yn llawn canmoliaeth am gryfderau niferus yr ysgol ac rydym wrth ein boddau â'r dyfarniadau rhagorol sy'n ein gosod ymhlith yr ysgolion gorau yng Nghymru. Dilynwch y ddolen hon i weld drosoch eich hun pa mor dda rydym wedi gwneud - un o’r ychydig ysgolion yng Nghymru sydd wedi derbyn graddau ‘Rhagorol’ yn rhan fwyaf y dyfarniadau : http://data.estyn.gov.wales

Mae'r dyfarniadau 'Rhagorol' gan Estyn yn dyst i’n gwaith caled iawn, ein hymroddiad, a’n disgwyliadau uchel gan ddisgyblion, staff, llywodraethwyr a rhieni ers sefydlu Ifor Hael yn 2008. Rydym wedi gweithio fel tîm effeithiol o'r cychwyn cyntaf ac wedi canolbwyntio'n ddiflino ar yr holl bethau sy'n mynd i wneud ysgol ardderchog, gan gynnwys safonau uchel o ddysgu ac addysgu, asesu, ond hefyd, sydd cyn bwysiced i ni - y lefel uchel o ofal am, a lles ein disgyblion.

Rydym wrth ein boddau gyda'r adroddiad am ei fod yn cydnabod ein llwyddiannau ac yn adlewyrchu'r hyn yr ydym ni, fel cymuned ysgol gyfan, wedi bwriadu cyflawni o'r cychwyn cyntaf pan greom ein datganiad o weledigaeth: ‘awyrgylch ddysgu ysbrydoledig, dwyieithog sy'n gwerthfawrogi ac yn datblygu pawb’. Nododd yr arolygwyr:

‘Mae’r ethos o gydweithio a chydfodolaeth yn galluogi pob disgybl ac aelod staff i gyrraedd safonau ymhell uwchlaw’r disgwyl’

ac

‘Mae’r ysgol yn gymuned gyfeillgar a hapus, sydd ag ethos eithriadol o ofalgar a chynhwysol’

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at yr ymddygiad, agweddau cadarnhaol a chanlyniadau rhagorol a gyflawnwyd gan ein disgyblion a'r gwerth a roddir gan y staff, teuluoedd a'r gymuned gyfan ar safonau rhagorol o addysg. Mae hwn yn ddiwrnod pwysig yn hanes yr ysgol ac rydym yn edrych ymlaen at ddyfodol disglair wrth i ni chwarae ein rhan wrth barhau i ddarparu'r safonau addysgol gorau yn y ddinas hon.

-----

Dymunwn felly, i ddiolch a llongyfarch cymuned yr ysgol gyfan: i’r tîm o staff sydd wedi dangos ymroddiad ac ymrwymiad i anelu at ragoriaeth; i bob un o'n disgyblion, rhieni, Ffrindiau a phartneriaid. Rhaid hefyd ymfalchïo yn ein Corff Llywodraethol. Rydym yn sicr bydd yr adroddiad yn eich plesio’n fawr ac yn un i ymfalchïo ynddo. Mwynhewch y darllen a'r ganmoliaeth a gynhwysir yn yr adroddiad.

___________________________________________________

As you know, Estyn paid us a visit during a very wet week in May! The report has finally been published.

The report is full of praise for the school’s many strengths and we are delighted with the excellent judgments that position us among the very best schools in Wales. Please follow this link to see for yourself how highly we have achieved - one of the very few in Wales awarded 'Excellent' in most judgements: http://data.estyn.gov.wales

The 'Excellent' grading from Estyn is a testament to a great deal of hard work, dedication, and high expectations of pupils, staff, governors and parents since the establishment of Ifor Hael in 2008. We have worked as an effective team from the outset and relentlessly focused on all the things that go to make an excellent school, including high standards of teaching, learning and assessment, but also, of equal importance to us, the high level of care and well-being of our pupils.

We are delighted with the report because it recognises our achievements and reflects what we, as a whole school community, set out to achieve from the outset, when we created our vision statement: ‘an inspiring, bilingual learning environment that values and develops everyone’. Inspectors noted that:

'The school is a friendly and happy environment, which has an exceptionally caring and inclusive ethos. One of the school’s strengths is the obvious relationship of respect and care that exists between adults and pupils'.

and,

'The ethos of co-operation and co-existence enables all pupils and staff members to attain standards that are far above expectations'.

The report highlights the behaviour, positive attitudes and excellent results achieved by our pupils and the value placed by staff, families and the whole community on the excellent standards of education. This is a landmark day in the history of the school and we look forward to a bright future as we play our part in continuing to provide the very best educational standards in this city.

-----

We would therefore wish to thank and congratulate the whole school community: the team of staff who have shown dedication and devotion to aiming for excellence; all our pupils, parents, Ffrindiau and partners. You also have a Governing Body to be proud of. We are sure that this is a report that the whole community will be pleased with and proud of. Enjoy the read and the praise contained within.


Croeso i'n Gwefan!

Welcome to our Website!


HWB +


Croeso i wefan Ysgol Gymraeg Ifor Hael!

Ein nod yw creu awyrgylch hapus, groesawgar a hamddenol yma yn Ysgol Gymraeg Ifor Hael. Edrychwn ymlaen at gyd-weithio gyda chi er lles a datblygiad eich plentyn, ac at rannu addysg eich plentyn mewn partneriaeth â chi.

"Mae Ysgol Ifor Hael yn ysgol newydd lwyddianus. Mae’n gymuned gyfeillgar sydd yn darparu amgylchedd hapus a diogel lle mae’r disgyblion yn awyddus i ddysgu. Gwnânt i gyd gynnydd da. Rhinwedd arbennig yr ysgol yw’r ymdeimlad o gymuned deuluol ac agosatrwydd y disgyblion. Mae’r ysgol yn rhoi seiliau cadarn iddynt ddatblygu’n hyderus ddwyieithog ac yn aelodau cyfrifol o’u cymuned."

(ESTYN, Ebrill 2010)

Gobeithiwn y mwynhewch bori drwy ein wefan i ganfod gwybodaeth am ein hysgol. Mae addysg eich plentyn yn holl bwysig i ni.


Welcome to Ysgol Gymraeg Ifor Hael's website!

Our goal is to create a happy, welcoming and relaxed atmosphere here at Ysgol Gymraeg Ifor Hael. We look forward to working with you in the development of your child, and to sharing the education of your child in partnership with you.

"Ysgol Ifor Hael is a successful new school. It is a friendly community which provides a happy and safe environment where pupils are eager to learn. They all make good progress. The sense of a family community and of the pupils’ closeness is a particular quality of the school. The school provides them with good foundations in order to develop bilingually confident and to become responsible members of their community."

(ESTYN, April 2010)

We hope that you enjoy looking through our website to find information about our school. Your child’s education is very important to us.

 

Ysgol Gymraeg Ifor Hael
Clos Meon
Betws
Casnewydd
NP20 7DU
ysgifo@newport.gov.uk
01633 414694

Pennaeth: Mrs Bethan Parry-Jones

Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events