Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

Skip site news

Site news

Picture of Mrs Jones-Campbell
Bwydlen Hydref / October Menu 2018
by Mrs Jones-Campbell - Monday, 1 October 2018, 01:21 PM
 

Bwydlen Hydref / October Menu 2018

DATES ON THE MENUS ARE INCORRECT - See below:

Week commening           1/10/18 - Week 2

                                                                8/10/18 - Week 3

                                                               15/10/18 - Week 1

                                                                22/10/18 - Week 2

MAE’R DYDDIADAU AR Y FWYDLEN YN ANGHYWIR – gweler isod:

Wythnos yn Dechrau      1/10/18 – Wythnos 2

                                                8/10/18 – Wythnos 3

                                                15/10/18 – Wythnos 1

                                                22/10/18 – Wythnos 2

 
Picture of Mrs Jones-Campbell
Llythr Mis Medi - September Letter
by Mrs Jones-Campbell - Thursday, 27 September 2018, 02:02 PM
 

Annwyl Rieni /Warchodwyr,                                                                                                                   

Croeso nôl i chi gyd. Croesawyd teuluoedd newydd i’r safle ac mae pob dim yn rhedeg yn llyfn ac erbyn hyn mae 198 o blant yn mynychu Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon. Fe fydd Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon yn trefnu noson o groeso ar gyfer teuluoedd newydd a rhai sy’n hen ffrindiau erbyn hyn ar y 25/9/18 o 5:00pm tan 6:00pm. Fe fydd hyn yn gyfle i chi ddod i adnabod teuluoedd a phlant Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon.

Newyddion Cymuned Bro Teyrnon - Hoffwn longyfarch Mrs Field ar enedigaeth ei mab Gethin a hefyd i Miss Mabe ar enedigaeth ei merch Daisy.

Gwisg Ysgol – Diolch i bawb am sicrhau bod eich plant yn gwisgo’r wisg swyddogol. Braf oedd gweld bod y plant yn defnyddio  bagiau sach – ni chaniateir i’r plant ddefnyddio bag llaw. Rhaid sicrhau bod pob plentyn yn gwisgo esgidiau du.

Clybiau Ar ôl Ysgol – Manylion isod. Ffurflenni Cofrestru wedi eu hatodi.

 

Clwb Celf

(Dydd Llun)

*Clwb Perfformio – Côr / Canu / Drama
(Dydd Mercher)

** Clwb Chwaraeon
(Dydd Iau)

Clwb Garddio

(Dydd Iau)

Amser

3:15 – 4:15

3:15 – 4:15

3:15 – 4:30

- 3:15 – 4:15

Grwp Blwyddyn

Blwyddyn 2 – 6

Blwyddyn 3 – 6

Blwyddyn 3 – 6

Blwyddyn 2 – 4

 

*Fe fydd côr yn cael ei gynnal ar Ddydd Mercher amser cinio.

**Fe fydd clwb pêl-rwyd ar gyfer blwyddyn 5 a 6 yn cael ei gynnal ar Ddydd Llun amser cinio.

Fe fydd clwb Technoleg yn cael ei gynnal yn ystod amser cinio.

Trefniadau Newydd ar gyfer y Bore Cychwyn ar y 17/9/18 –                                                                                          O 8:50 cerddwyr i fynd drwy’r giat werdd gyda’i rhieni i waelod grisiau’r brif fynedfa a mynd mewn i’r ysgol drwy’r brif fynedfa a rhieni i fynd nol allan drwy’r giat werdd.

Plant y bysiau i ddod oddi ar y bysiau a mynd yn syth i’r brif fynedfa. Fe fydd y plant sy’n teithio ar y bws mawr yn cael eu tywys o’r cylchdro gan 3 aelod o staff yn y bore ac ar ddiwedd dydd.

Rheini / Gwarchodwyr Meithrin i dywys eu plant i’r iard Meithrin.

 


Trefniadau Diwedd Dydd -
Oedolion sy’n casglu plant o’r llinell gerdded :- Oedolion sy’n casglu plant i resi i fyny wrth y ffens du ar yr ochr dde. Fe fydd hyn yn sicrhau bod digon o le i bobl sydd wedi casglu plant i gerdded lawr ar yr ochr arall. Hoffwn eich hatgoffa ni chaniateir cŵn ar y safle ar unrhyw adeg.


Os fe fydd trefniadau diwedd dydd yn newid ar gyfer eich plentyn mae’n hanfodol eich bod yn hysbysu’r swyddfa trwy e-bost neu lythyr e.e. casglu plant o’r llinell gerdded  yn hytrach na mynd ar y bws neu’n hytrach na mynychu Clwb Carco. Hyd yn oed os rydych chi wedi hysbysu gyrrwyr y bysiau / tacsi a chlybiau carco  gofynnwn i chi gysylltu gyda ni hefyd yn uniongyrchol.

 

Gwersi Ymarfer Corff  - Fe fydd gwersi ymarfer corff fel a nodir isod serch hynny fe fydd angen i’r plant adael eu gwisg yn yr ysgol oherwydd fe fydd sesiynau yn cael ei symud ar adegau. Plant i adael y bagiau yn yr ysgol a dod â nhw adref bob hanner tymor i’w golchi.

 

Dosbarth Pwyll - Derbyn – (Miss R Jones)

Dydd Llun

Dosbarth Rhiannon – Blwyddyn 1 – (Miss Bradshaw-Hughes)

Dydd Gwener

Dosbarth Teyrnon – Blwyddyn 2  - (Mrs Oleszko / Miss Persse)

Dydd Mercher

Dosbarth Culhwch – Blwyddyn 3 - (Mr Edwards)

Dydd Mawrth a Dydd Mercher

Dosbarth Olwen – Blwyddyn 4 / 5 – (Miss S Evans)

Dydd Llun a Dydd Iau

Dosbarth Branwen – Blwyddyn 5 / 6 – (Mrs S Harris)

Dydd Mawrth a Dydd Gwener

Mae’n rhaid i blant wisgo dillad addas er mwyn cymryd rhan yn ddiogel yn yr holl weithgareddau corfforol: siorts du, crys t coch (gyda logo’r ysgol  neu un plaen), dim gemwaith (gan gynnwys clustdlysau) ac mae’n rhaid i wallt hir gael ei glymu ’nôl. Dylid cadw’r dillad wedi eu labeli mewn bag sydd ag enw’r plentyn arno ar beg y disgybl ac fe fydd y bagiau yn cael eu dychwelyd bob hanner tymor.

Dosbarth PryderiFe fydd cyfnod corfforol Dosbarth Pryderi yn y neuadd ar fore Iau. Nid oes angen iddynt ddod a dillad ymarfer corff i’r ysgol.

Poteli Dŵr                                                                                                                                                                                            Mae’n bwysig cofio mai DŴR yn unig ddylai fod yn y poteli nid “squash” neu sudd.

 

Amser Chwarae Gwlyb
A fyddech cystal ag anfon llyfr lliwio gyda’ch plentyn i’r ysgol ar gyfer amser chwarae gwlyb, ond nid oes angen i chi ddanfon creonau . Fe fydd modd i blant hŷn yr ysgol ddod a llyfrau posau neu Sudoku. Diolch yn fawr.

 

Dillad Awyr Agored - Plant Dosbarth Pryderi, Pwyll a Rhiannon
Anfonwch esgidiau glaw ar gyfer eich plentyn os gwelwch yn dda.  Gall y rhain gael eu cadw ar y llawr o dan eu pegiau.  A fyddech cystal â sicrhau bod enw eich plentyn y tu mewn i bob eitem o ddillad ac esgidiau glaw.

Ail-gylchu
Mae 4 bin ail-gylchu yn yr ysgol a hoffwn i chi annog eich plant i ddod ag eitemau i’r biniau. Rydyn ni’n defnyddio’r adnoddau i gadw cyflenwad ar gyfer  yr ardaloedd creu. Mae’r 4 bin yn cynnwys:     

1)ffabrig / botymau;     2) silindrau cardfwrdd;                         3)poteli bach plastig;     4)papur sgleiniog.

Danfonwch eitemau gyda’ch plant i’r ysgol!

 

Absenoldeb o’r Ysgol
Os nad yw eich plentyn yn gallu mynychu’r ysgol oherwydd salwch neu unrhyw reswm arall, ffoniwch yr ysgol i’n hysbysu a danfon llythyr / e-bost o eglurhad pan fyddant yn dychwelyd i’r ysgol.

 

Gwobrwyo                                                                                                                                                                                                 Fe fyddwn yn dosbarthu nifer o dystysgrifau gwahanol i’r plant e.e. tystysgrif siarad Cymraeg, tystysgrif am gofio rheolau’r ysgol,  tystysgrif dysgwr da pan fyddant wedi ennill 10 seren ar y siart dysgu i ddysgu, tystysgrif seren yr wythnos i un unigolyn am ymdrech ar ddiwedd yr wythnos. Fe fydd y plant hefyd yn derbyn sticer 5 allan 5 os maent wedi bod yn yr ysgol am yr wythnos gyfan – cadwch lygad amdanynt!

 

Prosiectau Dosbarth                                                                                                                                                                                                Fe fyddwn yn eich hysbysu am brosiectau’r dosbarth ar ardal Google Classroom y dosbarth. Fe fyddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth am sgiliau fydd eich plant yn datblygu fesul wythnos.

 

Prydlondeb - Sicrhewch fod eich plentyn yn yr ysgol erbyn 8:55 - dydy cyrraedd am 9 ddim yn dderbyniol maent fod yn y dosbarth am 9 o’r gloch yn barod i fwynhau diwrnod o ddysgu gyda’i ffrindiau.

Yr eiddoch yn gywir,                                                                                                                                                                               

Mrs Lona Jones-Campbell
(Pennaeth)

                     

 

Dear Parents / Guardians,

Welcome back to you all. New families were welcomed on site and everything is going smoothly and we now have a total of 198 children attending Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon. Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon (Parents and Teachers Association) will be organising a welcome evening for new and existing parents on the 25/9/18 from 5:00pm til 6:00pm. This will be an opportunity for you to get to know families and children of Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon.

Bro Teyrnon’s Community News Congratulations to Mrs Field on the birth of her son Gethin and also to Miss Mabe on the birth of her daughter Daisy.

School Uniform – Thanks to everyone for ensuring that your children wear the official school uniform. It was lovely to see all the children using rucksacks – we do not allow the use of handbags. Please ensure all children wear black shoes / boots.

After School Clubs – Details below. Registration Forms to follow.

 

Art Club

(Monday)

*Performing Club – Choir / Singing / Drama
(Wednesday)

**Sports Club

(Thursday)

Gardening Club

(Thursday)

Time

3:15 – 4:15

3:15 – 4:15

3:15 – 4:30

- 3:15 – 4:15

Year Group

Year 2 – 6

Year 3 – 6

Year 3 – 6

Year 2 – 4

             *Choir will also take place on Wednesday lunchtime.

** Netball club for Year 5 and 6 children will be held on Monday during lunchtime.

Technology Club will take place during lunchtime

New Morning Arrangements to commence on the 17/9/18 –                                                                               From 8:50 children who walk to school to enter via the green gate and walk with their parents to the bottom of the main entrance steps and enter through the main entrance and parents to leave via the green pedestrian gate. 

Children who travel on buses after coming off the bus go straight to main entrance. The children who travel on the big coach will be escorted by 3 members of staff in the morning and at the end of day.        

Nursery Parents / Guardians to escort their children to the Nursery Yard.

 

End of Day Arrangements - Adults collecting children from the walking line: - Adults who are collecting children to line up beside the black fence on the right. This will ensure that people who have collected children have enough space to walk down on the other side. I would like to remind you that no dogs are allowed on site at any time.

If end of day arrangements change for your child it is important that you inform the office first thing in the morning via e-mail or letter e.g. collecting a child from the walking line rather than travelling on the bus or rather than going to the After School Club. Even if you have notified the drivers of the buses / taxis and the after school clubs we also wish to notified first hand.

Physical Education Lessons  - The physical Education lessons are as noted below however the children will need to leave their kit in school as sometimes the sessions have to be moved. Children to leave their bags in school and bring them home every half term to be washed.

 

Pwyll Class – Reception  - (Miss R Jones)

 

Monday

Rhiannon Class – Year 1 – ((Miss Bradshaw-Hughes)

Friday

Teyrnon Class– Year 2  - (Mrs Oleszko  / Miss Persse)

Wednesday

Culhwch Class  – Year 3 - (Mr Edwards)

Tuesday and Wednesday

Olwen Class – Year 4 / 5 – (Miss S Evans)

Monday and Thursday

Branwen Class – Year 5 / 6 – (Mrs S Harris)

Tuesday and Friday

 

Children must wear appropriate clothing in order to participate safely in all physical activities: black shorts, red t-shirt (with school logo or plain), no jewellery (including earrings) and long hair should be tied back. Labelled PE kit in a Labelled PE Kit should be kept on the child’s peg and will returned every half term. 

Pryderi Class - Pryderi class’ physical session in the hall will be on a Thursday morning. They do not need to bring a PE Kit.

 

Water Bottles                                                                                                                                                                                             It’s important to remember that it is only WATER that the children should have in their water bottles not squash or juice.

 

Wet Play Times                                                                                                                                                                                        Could you please send a colouring book with your child into school for wet play times but there is no need for you to send crayons. Older children may bring Sudoku or puzzle books.

 

Outdoor Clothing – Children in Dosbarth Pryderi, Pwyll a Rhiannon
Please send in wellingtons for your child.  These can be kept on the floor beneath their peg.  Could you please ensure your child’s name is inside every item of clothing as well as the wellingtons.

 

Re-cycling
There are 4 re-cycling bins in the school and we would like you to encourage your children to bring items to the bins. We use the resources in the creative area. The 4 bins contain:-

1)fabric / buttons;            2) cardboard cylinders;

3)small plastic bottles;     4)shiny paper as well as plain paper

Send items with the children to school!                                                                                                                                                         

 

Absence From School
If your child is unable to attend school due to illness or any other reason please phone the school  in the morning to inform us and send a letter / e-mail  of explanation when they return to school.  

 

Prize Giving                                                                                                                                                                                                  We will be distributing various certificates to the children e.g. certificate for speaking welsh, certificate for remembering the school rules, certificate for being a good learner when they have 10 stars on the class chart, star of the day certificate awarded to one child at the end of the week. Children will receive 5 out of 5 stickers to celebrate they’ve been in school for the whole week. Keep an eye out for them!

 

Class Projects                                                                                                                                                                       We will notify you about the class projects on the class’ Google Classroom area. We will also notify you about what skills the children are developing each week.

 

Punctuality

Ensure your child is in school by 8:55 – arriving at 9 o’clock is not acceptable as the children need to be in their classes by 9 o’clock, ready to enjoy a day of learning with their friends.

Yours Sincerely                                                                                                                                                                                          Mrs Lona Jones-Campbell
(Head Teacher)

 

 
Picture of Mrs Jones-Campbell
DYDDIADAU TYMOR YR HYDREF - AUTUMN TERM DATES 2018
by Mrs Jones-Campbell - Thursday, 27 September 2018, 02:01 PM
 

DYDDIADAU TYMOR YR HYDREF 2018                                                                                                                                                                               dyddiadau Hyfforddiant Mewn Swydd i Athrawon, Gwyliau Tymor yr Hydref a Gweithgareddau Ffrindiau

03/09/18                               - Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT

15/9/18                                 - Gwyl Newydd Casnewydd  - Plas Cwrt Malpas 12:00 – 4:00

25/09/18                               - Noson Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon – 5:00- 6:00 croeso I blant a theuluoedd Martyn Geraint yn rhan o’r adloniant

28/9/18                                 - Diwrnod Agored ar gyfer darpar rieni 9:45 – 11:00

28/9/18                                 -Bore Coffi 11:00 – 12:00 a Phrynhawn Coffi yn yr ysgol 2:00 – 3:00 - elw tuag at elusen Macmillan

1/10/18 + 2/10/18              - Nosweithiau Rhieni (amserlen i ddilyn)

5 – 7/10/18                           - Blwyddyn 5 - Penwythnos Llangrannog

12/10/18                               - Diwrnod Shwmae Sumai – Gwisgwch liwiau coch, gwyn a gwyrdd.

15 - 19/ 10/18                      - Wythnos Diolchgarwch - casglu tuniau bwyd o bob math a bwydydd sych e.e. reis/pasta

22 - 25 /10/18                      -Wythnos Amlddiwylliannol

23/10/18                              – Trwydded Sgiliau – Cyfarfod Derbyn Gwybodaeth Ffoneg – Cynllun Tric a Chlic  -  Derbyn (4:30 – 5:30)

25/10/18                               -Disgo - Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon- 3:30- 4:45

26/10/18                              - Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT

29/10/18 – 2/11/18            - HANNER TYMOR

6/11/18                                 -“Amser Stori” Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon - 3:30 - 4:30 – gweithdy sillafu Nessy -  rhieni  / gwarchodwyr plant Blwyddyn 3, ac eraill ym mlwyddyn  4,5 a 6 os nad oeddent yn bresennol ar gyfer y noson llynedd.

6/11/18                                 -Blwyddyn 6 yn perfformio yn Theatr Glan yr Afon

9/11/18                                - Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT

16/11/18                               - Plant mewn Angen – dewch i’r ysgol yn smotiog o’ch corryn i’ch traed! £1 tuag at y casgliad.

12-16/11/18                         - Wythnos Gwrth Fwlio

20/11/18                               - Ymweliad Blwyddyn 4,5 a 6 – Amgueddfa Caerleon

5 +6/12/18                           - Sioe Nadolig Meithrin, Derbyn, Blwydddyn 1 a 2 10:00 y.b.

7/12/18                                 - Ffair Nadolig Ffrindiau 5:00 – 7:00

19/12/18                               - Gwasanaeth Nadolig Blwyddyn 3, 4, 5 a 6 - 1:30 y.p.

21/12/18                               - Diwrnod Olaf y Tymor 

Dyddiadau  HMS i athrawon - DIM ysgol i’r plant (5 Diwrnod yn ystod y flwyddyn academaidd)

3/9/18,    26/10/18,    9/11/18,   3/6/19    a’r    22/7/19


 

AUTUMN TERM DATES 2018                                                                                                                                                                                        as well as Teacher Training Days, Holiday Dates and Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon Events

03/09/18                               - Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

15/9/18                                 - Gwyl Newydd Casnewydd – Newport Festival – Malpas Court Mansion – 12:00 – 4:00

25/09/18                               - Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon Evening – 5:00- 6:00 children and families welcome Martyn Geraint will be part of the entertainment.

28/09/18                               - Open Day for prospective parents 9:45 – 11:00

28/09/18                               - Coffee morning 10 – 11:30 and Coffee Afternoon at the school 1:30 – 3:00 – proceeds towards Macmillan Charity

1/10/18 + 2/10/18              - Parents’ Evening – timetable to follow

5 – 7/10/18                           - Year 5 – Llangrannog Weekend

12/10/18                               - Shwmae Sumai Day – Wear red, green or white clothes

15 – 19 / 10/18                    - Thanksgiving Week – collecting tinned food as well as dry food e.g. rice / pasta during the week.

22 – 25 /10/18                     - Multi Cultural Week

23/10/18                              – Skills Passport Evening – Phonics Information Evening for Reception Parents Derbyn Gwybodaeth Ffoneg –  Tric a Chlic Scheme -  4:30 – 5:30

25/10/18                               -Disco - Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon- 3:30- 4:45

26/10/18                              - Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

29/10/18 – 2/11/18            - HALF TERM

6/11/18                                 - “Story Time” Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon – 3:30 – 4:30 –Nessy spelling workshop for Year 3 parents / guardians as well as others from Year 4,5 and 6 who weren’t present in last years event.

6/11/18                                 - Year 6 performing in the River Front Theatr

9/11/18                                - Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

16/11/18                               - Children in Need Day – Come to school spotty from head to toe.  £1 towards the collection

12-16/11/18                         - Anti- Bullying week

20/11/18                               - Year  4, 5 a 6 Visit to Caerloen Museum

5 +6/12/18                           - Nursery, Reception, Year 1 and 2 Christmas Show 10:00am

7/12/18                                 - Ffrindiau Christmas Fayre 5:00 – 7:00

19/12/18                               - Year 3, 4, 5 a 6 Christmas Service - 1:30pm

21/12/18                               - Last Day of Term 

Dates of  INSET for teachers -NO school for children (5 days in total during the academic year)

 3/9/18,    26/10/18,    9/11/18,   3/6/19  and  the   22/7/19

 
Picture of Mrs Jones-Campbell
Llythr Gorffenaf / July Letter
by Mrs Jones-Campbell - Thursday, 19 July 2018, 10:55 PM
 

Annwyl Rieni / Warchodwyr

Nodyn i ddiolch i chi gyd am eich cefnogaeth parhaus y flwyddyn hon. Blwyddyn arall yn llawn cyffro a nifer o ddigwyddiadau bythgofiadwy. Cyfnodau hanesyddol hefyd gan ein bod yn trosglwyddo plant i’r Ysgol Gyfun Gwent Is Coed am y tro cyntaf – cyfnod llawn balchder ond hefyd yn llawn emosiwn. Diolch i’r holl deuluoedd am eich cefnogaeth diflino yn enwedig y rhai sy’n ein gadael eleni. Gyda diwedd blwyddyn academaidd ar y gorwel mae newid ar droed yn yr Ysgol.  Ar ôl tymor yn ein cwmni fe fydd Mr Siôn Hughes yn ein gadael ar ddiwedd y flwyddyn ac yn cychwyn swydd fel athro yn ei ysgol newydd ym mis Medi. Fe fydd Miss Mabe yn cychwyn ei chyfnod mamolaeth yn ystod gwyliau’r Haf felly fe fydd newydddion cyffrous yn ein disgwyl ym mis Medi. Diolch i bob un aelod o staff am eu ymroddiad ar hyd y flwyddyn.

Ffrindiau - Llongyfarchiadau i’r Ffrindiau am drefnu Ffair Haf lwyddianus a braf oedd gweld cynifer o’r gymuned yn dod at ei gilydd – codwyd swm sylweddol i gronfa’r Ffrindiau. Diolch i chi gyda am eich cefnogaeth.

Diffibriliwr ar Safle Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon - Braf yw cyhoeddi wedi’r holl weithgarwch codi arian yn ystod y tymor diwethaf rydyn ni wedi llwyddo i gyrraedd y nôd i leoli diffibriliwr ar y safle er cof am Nigel Parry. Llongyfarchiadau i bawb! Cyflwynwyd y ddiffibriliwr i Jane Parry yn ystod y Ffair Haf.

Newidiadau ar y Safle – Yn ystod gwyliau’r Haf fe fydd llawer o newidiadau ar y safle gan fod Ysgol Gyfun Gwent is Coed yn symud i’w safle newydd yn ystod y gwyliau. Hoffwn ddymuno pob lwc i’r staff addysgu, disgyblion a staff y gegin wrth iddynt symud i’w cartref newydd. Er mai trist yw ffarwelio braf fydd cael mwy o ardaloedd chwarae ar gyfer ein disgyblion.

Dyddiadau i’ch Dyddiaduron
Tymor Newydd – Dydd Mawrth 4ydd o Fedi. Plant Meithrin a Derbyn yn dilyn trefniadau’r Rhaglen Anwytho.

Diwrnodau  Hyfforddiant i Athrawon – Ysgol ar gau i ddisgyblion – 5 diwrnod y flwyddyn academaidd:
3/9/18,   26/10/18,   3/6/19,    22/7/19     (1 diwrnod i’w gadarnhau)

Gŵyl Newydd Casnewydd – Cynhelir Gŵyl Newydd Casnewydd ar y 15fed o Fedi 12:00 – 4:00 – Plant yr ysgol wedi cael gwahoddiad i berfformio. Cadwch y dyddiad yn rhydd.

DyledionOs oes ganddoch chi ddyledion ar Parent Pay allwch chi sicrhau eich bod yn eu talu erbyn Dydd Gwener. Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

Mwynhewch y gwyliau a diolch am eich holl gefnogaeth eto eleni.

Yn gywir / Yours sincerely

Mrs Lona Jones-Campbell
(Pennaeth / Head Teacher)

 

Dear Parents / Guardians

Thank you all for your continued support this year. It has been a year full of excitment with many memorable occassions. Historical moments as we transfer children to Ysgol Gyfun Gwent Is Coed for the first time – proud moments but very emotional at the same time. Thanks to all the families for your relentless support especially to those families that are leaving us this year. With the end of the academic year comes change. After a term in our company Mr Siôn Hughes will be leaving us at the end of the year to start his new teaching post in September. Miss Mabe will be commencing her maternity leave in September therefore exciting news will await us in September. Thanks to every member of staff for their dedication throughout the year.

Ffrindiau – Congratulations to the Ffrindiau for organising a very successful Summer Fayre and it was a joy to see so many of our community in attendance – a substantial amopunt was raised for the Ffrindiau funds. Thanks for your support.

Defibrillator at Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon – It’s a pleasure to announce after all the fund-raising activities during the last term, we have reached the goal to fund a defibrillator on site in memory of Nigel Parry. Congratulations to everyone! Defibrillator was presented to Jane Parry during the Summer Fayre

 

Changes to the Site - During the Summer holidays there will be many changes on site as Ysgol Gyfun Gwent is Coed move to their new site during the Summer holidays. I would like to wish the teaching staff, pupils and kitchen staff good luck as they move to their new home. Although it is sad to say farewell it will be lovely to have a larger play yard for our pupils.

 

Dates for the Diary                                                                                                                                                                             New Term –Year 1, 2, 3, 4, 5 and 6 children return to school on the 4th of September.  There will be INSET training days on the 3rd of September.  Nursery and Reception children to follow the induction programme dates.

Teacher Training Days –School will be closed for pupils 5 days per academic year:
3/9/18,   26/10/18,   3/6/19,    22/7/19     (1 day to be confirmed)

Newport New Festival – The Newport New festival is being held on the 15th of September 12:00 – 4:00 – School children have been invited to perform. Keep the date free.

Arrears – If you have arrears on Parent Pay they need to be paid by Friday. Thank you for your co-operation.

Enjoy the holidays and thank you for all your support again this year.

Yn gywir / Yours sincerely

Mrs Lona Jones-Campbell
(Pennaeth / Head Teacher)          

 
Picture of Mrs Jones-Campbell
Llythyr Cyn Hanner Tymor a Chanlyniadau Celf a Chrefft / Letter before half term and Art and Craft Results
by Mrs Jones-Campbell - Tuesday, 5 June 2018, 12:25 PM
 

Annwyl Rieni /Warchodwyr, 

Yn gyntaf hoffwn ddiolch i chi gyd am eich negeseuon o gydymdeimlad a’ch cefnogaeth wedi marwolaeth ddisymwyth fy nhad.   Diolch i’r holl staff am sichrau bod pob dim yn rhedeg yn llyfn yn yr ysgol. Oherwydd yr amgylchiadau uchod doeddwn i ddim wedi gallu ymuno gyda’r plant yn Hilston park ar nos Iau ond diolch arbennig i Mrs Howells am ymuno a phawb ar y nos Iau ar fyr rybudd. Aeth 3 aelod o staff (Mrs Suzanne Harris, Miss Sian Evans a Miss Jessica Neads) gyda’r disgyblion i Barc Hilston. Hoffwn ddiolch i’r staff am fodloni i fynd gyda’r disgyblion a bod oddi wrth eu teuluoedd am dridiau. Roedd staff y lleoliad wedi rhoi canmoliaeth am ymddygiad y disgyblion – llawn balchder o’n plant!

28/2/18 – 2/6/18 Eisteddfod yr Urdd - Hoffwn longyfarch yr holl blant a fu’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd ar y 24ain o Fawrth. Cynhaliwyd Eisteddfod Cerdd Dant yr Urdd ar safle’r ysgol ar y 29ain o Fawrth. Braf yw cael plant Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon yn cystadlu yn Eisteddfod Urdd Brycheiniog a Maesyfed ar faes y Sioe, Llanelwedd rhwng 28 Mai – 2 Mehefin 2018. Pob lwc i bawb!

Dydd Llun 28/5/18              Daniel Mogford – Unawd Blwyddyn 3 a 4 a’r  Unawd Cerdd Dant 3 a 4

                                                Grwp Cerdd dant Blwyddyn 6 ac Iau (12 disgybl o’r ysgol)               

Dydd Mawrth 29/5/18      Olivia Mogford Unawd Alaw Werin blwyddyn 6 ac Iau

                                                Cyflwyniad Dramatig Blwyddyn 6 ac Iau (23 disgybl o’r ysgol)                

Diolch i bawb sydd wedi helpu gyda hyfforddi’r plant. Diolch i Mr Rhodri Harries am osod y cerdd dant, ysgrifennu sgript y cyflwyniad dramatig ac am eu hyfforddi mewn partneriaeth gyda Mrs Lynda Jones.

Gwaith Caled y Clwb Celf yn Dwyn Ffrwyth - Newyddion da o lawenydd Mawr - Cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd – Cyflwynwyd 15 darn o waith yn y cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd. Hoffwn ddiolch i’r holl staff sydd wedi cydlynu’r Clwb Celf – Mrs Ironside a Mrs Lynda Jones. Diolch hefyd i Mrs Bevan a Mrs Williams am eu help. Diolch hefyd i Mrs Lynda Jones am gydlynu’r cystadlaethau ac i Mr Rhodri Harries a Mrs Lynda Jones am fynd a gwaith y plant i’r gystadleuaeth ar nos Wener y 27ain o Ebrill. Canlyniadau’r cystadlaethau fel y nodir isod ac roedd pawb oedd wedi cael y wobr gyntaf wedi mynd ymlaen i gystadlu ar lefel Cenedlaethol

Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau

Y 3edd Wobr

Thomas Williams

Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau

 

Evan Williams

Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4

 

Sienna Koukaras

Elise Pollock

Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6

 

Calum Denoon

Anaya Ali-Evans

Cerys Franklin

Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol)

 

Seren Willavise

Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6

Y 3edd Wobr

Cerys Franklin

Gwehyddu Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)

Y Wobr 1af

Elin Williams, Thomas Williams, Evan Williams

Gwehyddu Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)

Yr 2il Wobr

Mia Chapman, Chloe Porter, Daniel Mogford, Harrison Riley

Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Unigol)

Yr 2il Wobr

Stanley Moores

Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau

Y Wobr 1af

Evan Satchell

Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6

Y Wobr 1af

Olivia Mogford

Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)

Y Wobr 1af

Megahn Cording, Niall Denoon, Rowan Pollock, Elin Williams, Thomas Williams, Evan Williams

Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)

Y Wobr 1af

Sienna Koukaras, Chloe Porter, Junior Whitfield, Elise Pollock, Awen Rowlands, Evan Savery

Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)

Y Wobr 1af

Calum Denoon, Anaya Ali-Evans

Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (Grŵp)

Y Wobr 1af

Seren Whitfield, Elin Williams, Thomas Williams, Evan Williams

Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (Grŵp)

Yr 2il Wobr

Seren Whitfield, Elin Williams, Thomas Williams, Evan Williams

Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6

Y 3ydd Wobr

                                                                                     Olivia Mogford

 

Newyddion Pwysig Iawn – Llongyfarchiadau! Llongyfarchiadau! Cyhoeddwyd yn y canlyniadau cystadlaethau cenedlaethol bod 5 darn o waith yn mynd i’r arddangosfa Celf a Chrefft ar Faes yr Eisteddfod.

Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp)

Y 3ydd Wobr

Calum Denoon, Anaya Ali-Evans

Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp)

Y 3ydd Wobr

Sienna Koukaras, Chloe Porter, Junior Whitfield, Elise Pollock, Awen Rowlands, Evan Savery

Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp)

Y 3ydd Wobr

Megahn Cording, Niall Denoon, Rowan Pollock, Elin Williams, Thomas Williams, Evan Williams

 

Staffio  -  Fe fydd Mrs Field yn cychwyn ei chyfnod mamolaeth ar y 4ydd o Fehefin felly fe fydd Mrs Angharad Fells yn addysgu dosbarth Culhwch. Fe fyddwn yn ffarwelio gyda Mr Phil Davies ein gofalwr ar Ddydd Gwener ac hoffwn ddiolch am eu wasanaeth a dymuno ymddeoliad hapus iddo ef a’i wraig.                                                                                                                                                        

Nodyn i’ch atgoffa ei bod hi’n hanner tymor wythnos nesaf felly fe fydd yr ysgol ar gau. Plant yn dychwelyd i’r ysgol ar Ddydd Mawrth y 5ed o Fehefin (Hyfforddiant Mewn Swydd ar y 4ydd o Fehefin).  Mwynhewch y tywydd braf gyda’ch teuluoedd a ffrindiau.  Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad ar bob adeg.     

Yr eiddoch yn gywir,
Mrs Lona Jones-Campbell (Pennaeth)

       

Dear Parents / Guardians,

Firstly I would like to thank you all for your messages of sympathy following the sudden death of my father. Thanks to all the staff for ensuring everything carried on smoothly in school. Due to the above circumstances I was unable to join the children at Hilston Park on Thursday evening but I would like to thank Mrs Howells for joining everyone at short notice on Thursday evening. Three members of staff (Mrs. Suzanne Harris, Miss Sian Evans and Miss Jessica Neads) went with the pupils to Hilston Park. Thanks to the staff for being away from their families for three days. The staff at Hilston Park commended the behaviour of the pupils - so proud of our pupils!

28/5/18 – 2/6/18 - Urdd Eisteddfod - I would like to congratulate all the children who competed in the Urdd Eisteddfod on the 24th of March. The Cerdd Dant Eisteddfod was held on the school site on the 29th of March. It is a pleasure to have school pupils competing at the Brecon and Radnorshire Urdd National Eisteddfod on the Royal Welsh showground, Builth Wells, 28 May - 2 June 2018.

Monday 28/5/18 Daniel Mogford – Solo for Years 3 and 4 and the Cerdd Dant Solo Years 3 and 4 
 Cerdd dant Group Years 6 and under (12 pupils form the school)
 Tuesday 29/5/18  

 Olivia Mogford Folk Singing Solo Year 6 and under
Dramatic presentation for Year 6 and under (23 pupils from the school)

                                              

Thanks to everyone who has helped with coaching the children. Thanks to Mr Rhodri Harries for the cerdd dant arrangements and for coaching them in partnership with Mrs Lynda Jones. Good Luck to everyone!

Hard work of the Art Club Pays off - Good News – Urdd Art and Craft Competitions15 pieces of work were entered for the Urdd Art and Craft competitions. I would like to extend my thanks to all the staff who have co-ordinated the Art Club – Mrs Ironside and Mrs Lynda Jones. Thanks to Mrs Bevan and Mrs Williams with the help with the Art Club. Thanks also to Mrs Lynda Jones for co-ordinating the entries and Mr Rhodri Harries and Mrs Lynda Jones for attending the competition on Friday evening the 27th of April. The results are as follow and all the first prizes go onto the National Competitions.

2D Drawing Years 2 and under

3rd Prize

Thomas Williams

2D Drawing Years 2 and under

 

Evan Williams

2D Drawing Years 3 and 4

 

Sienna Koukaras

Elise Pollock

2D Drawing Years 5 and 6

 

Calum Denoon

Anaya Ali-Evans

Cerys Franklin

2D Creative Work Year 5 and 6

 

Seren Willavise

3D Creative Work Textiles Years 5 and 6

3rd Prize

Cerys Franklin

Weaving Year 2 and under (Group work)

1st Prize

Elin Williams, Thomas Williams, Evan Williams

Weaving Years 3 and 4 (Group work)

2nd Prize

Mia Chapman, Chloe Porter, Daniel Mogford, Harrison Riley

3D Creative Work Year 2 and under

2nd Prize

Stanley Moores

Ceramics / Pottery Year 2 and under

1st Prize

Evan Satchell

Ceramics / Pottery Years 5 and 6

1st Prize

Olivia Mogford

Ceramics / Pottery Year 2 and under (Group work)

1st Prize

Megahn Cording, Niall Denoon, Rowan Pollock, Elin Williams, Thomas Williams, Evan Williams

Ceramics / Pottery Years 3 and 4 (Group work)

1st Prize

Sienna Koukaras, Chloe Porter, Junior Whitfield, Elise Pollock, Awen Rowlands, Evan Savery

Ceramics / Pottery Years 5 and 6 (Group work)

1st Prize

Calum Denoon, Anaya Ali-Evans

Design and Technology Year 2 and under (Group Work)

1st Prize

Seren Whitfield, Elin Williams, Thomas Williams, Evan Williams

Important News – Congratulations! Congratulations! It was announced in the National Competition Results that 5 pieces of work would be displayed in the Art and Craft Exhibition area on the Eisteddfod Field!

Ceramics / Pottery Years 5 and 6

3rd Prize

Olivia Mogford

Design and Technology Year 2 and under (Group Work)

2nd Prize

Seren Whitfield, Elin Williams, Thomas Williams, Evan Williams

Ceramics / Pottery Year 2 and under (Group work)

3rd Prize

Megahn Cording, Niall Denoon, Rowan Pollock, Elin Williams, Thomas Williams, Evan Williams

Ceramics / Pottery Years 3 and 4 (Group work)

3rd Prize

Sienna Koukaras, Chloe Porter, Junior Whitfield, Elise Pollock, Awen Rowlands, Evan Savery

Ceramics / Pottery Years 5 and 6 (Group work)

3rd Prize

Calum Denoon, Anaya Ali-Evans

 

Staffing - Mrs Field will be commencing her maternity leave on the 4th of June and Mrs Angharad Fells be teaching     

Culhwch Class.  We will be saying goodbye to Mr Phil Davies our caretaker on Friday and we would like to thank him for his dedicated service and wish him and his wife all the best on their retirement.  

A note to remind you that it is half term next week so the school will be closed. Children return to school on Tuesday the 5th of June (Teacher Training on the 4th of June).  Enjoy the warm weather with your family and friends. Thanks for your support and cooperation at all times

Yours Sincerely,
Mrs Lona Jones-Campbell (Head Teacher)  

                       

 

Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon
Brynglas Drive
Casnewydd
NP20 5QS

Tel: 01633 850804

ysgol.gymraegbroteyrnon
@newport.gov.uk

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 Today Wednesday, 16 January 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip Twitter

Twitter

Skip Navigation

Navigation

Skip Latest news

Latest news

 • 1 Oct, 13:21
  Mrs Jones-Campbell
  Bwydlen Hydref / October Menu 2018 more...
 • 27 Sep, 14:02
  Mrs Jones-Campbell
  Llythr Mis Medi - September Letter more...
 • 27 Sep, 14:01
  Mrs Jones-Campbell
  DYDDIADAU TYMOR YR HYDREF - AUTUMN TERM DATES 2018 more...
 • 19 Jul, 22:55
  Mrs Jones-Campbell
  Llythr Gorffenaf / July Letter more...
 • 5 Jun, 12:25
  Mrs Jones-Campbell
  Llythyr Cyn Hanner Tymor a Chanlyniadau Celf a Chrefft / Letter before half term and Art and Craft Results more...
Skip Upcoming events

Upcoming events

There are no upcoming events