Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

Skip site news

Site news

Picture of Mrs Jones-Campbell
DYDDIADAU TYMOR YR HAF 2019/SUMMER TERM DATES 2019
by Mrs Jones-Campbell - Friday, 10 May 2019, 05:17 PM
 

DYDDIADAU TYMOR YR HAF 2019

dyddiadau Hyfforddiant Mewn Swydd i Athrawon, Gwyliau Tymor yr Haf a Gweithgareddau Ffrindiau

29/04/19                             - DECHRAU TYMOR YR HAF

2/05/19                               - Cyfle i weld gwaith buddugol Cystadleuthau Celf a Chrefft yr Urdd Rhanbarth Gwent. Arddangosfa o’r gwaith ddaeth yn 1af, 2il a 3ydd. Lleoliad: Neuadd y Methodistiaid, Y Coed Duon Amser: 5:00yh – 7:00yh

3/05/19                               - Gwasanaeth Dosbarth Olwen - 10:00 neuadd yr ysgol

06/05/19                              - Gŵyl Banc – Dim Ysgol

7/5/19 – 14/5/19             - Profion Cenedlaethol ar gyfer plant Blwyddyn 2, 3, 4, 5 a 6. Sicrhewch bod eich plant yn yr ysgol.

23/05/19                              - Disgo diwedd hanner tymor - 3:30yp – 4:45yp Neuadd yr Ysgol – llythyr i’r swyddfa i egluro newidiadau i drefniadau diwedd dydd o.g.y.dd. Gwisg Ysgol Ail Law ar werth yn y brif fynedfa.

24/5/19                                - Gwasanaeth Dosbarth Pwyll - 10:00 neuadd yr ysgol

25/5/19 – 31/05/19         - Eisteddfod yr Urdd Caerdydd. Pob lwc i bawb!

27/05/19 – 31/05/19      - HANNER TYMOR YR HAF

3/06/19                                - Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT

4-7/6/19                               - Wythnos Iechyd a Ffitrwydd

4-7/6/19                               - Gweithdai  Creu Mosaic Rhodfa Sant Paul – Blwyddyn 4 a 5

6/6/19                                   - Blwyddyn 6 – Diwrnod Pontio - Diwrnod Mabolgampau yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

13/6/19                                - Sioe Dalent Ffrindiau – School Hall

14/06/19                              - Casgliad Dillad Rags 2 Riches – bagiau yn yr ysgol erbyn 9 o’r gloch

17-21/6/19                          - Wythnos Gyrfaoedd – Hoffech chi ddod i siarad gyda’r plant am eich swydd chi?

19/6/19                               - Blwyddyn 6 – Diwrnod Pontio - Diwrnod o wersi yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

19/6/19                                - Rhieni a Disgyblion Blwyddyn 5 a 6 – 5:00 – 6:30yh - Noson Agored yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

20/06/19                              - Twrnament pêldroed – Blwyddyn 5 a 6

20/6/19                                - Cyngerdd Dathlu yng Nghanolfan Christchurch 6:00 – 8:00

25/06/19                              - Dewch â Mam a Dad i’r Ysgol (ffocws llythrennedd a rhifedd) – Gweithdai yn ystod y bore yn y dosbarth, tu allan ac yn y Neuadd

26/6/19                                - Lluniau Ysgol

27/06/19                              - Mabolgampau’r Urdd – Cylch Llanofer, Stadiwm Cwmbrân 3:30 – 6yh

28/6/19                                - Gwasanaeth Dosbarth Teyrnon- 10:00 neuadd yr ysgol

28/06/19                             - Diwrnod “Marchnad Tyfu Gyda’n Gilydd”– rhieni, gwarchodwyr a ffrindiau yn gallu ymweld i brynu eitemau. Ar agor ar ol Gwasanaeth Dosbarth Teyrnon ac o 2:00 tan 4:30. Stondinau ar iard yr ysgol.

 

29/06/19 – 10/07/19      - Prosiect Creadigol disgyblion Blwyddyn 2 yn cael eu harddangos yn Theatr Glan yr Afon o’r 29/6/19 tan y 10/7/19 ynghyd ag enghreifftiau o waith y plant o’r prosiect flwyddyn gynatf a darnau creadigol Eisteddfod yr Urdd.                                                 

1/07/19                                - Diwrnod Mabolgampau - Cae'r ysgol – Meithrin yn cychwyn am 10:00 o’r gloch ac yna fe fyddwn ni’n symud o un blwyddyn i’r llall. Fe fydd croeso i bawb i aros ar y cae i gael picnic rhwng 11:45 tan 12:20. Fe fyddwn yn parhau gyda’r Mabolgampau ar ol cinio. Serch hynny mae’n rhaid i mi ofyn am eich cydweithrediad a phwysleisio nid oes llawer o le i barcio ar y stryd. Gwerthfawrogwn pe bae modd i chi rannu ceir neu deithio ar fws i gyrraedd y safle. Byddwch yn ystyriol o fynedfa i dai ein cymdogion a bod bws cyhoeddus yn teithio ar hyd y lon o flaen yr ysgol. Dim smygu ar safle’r ysgol.

03/07/19                              - Cyfarfod Rhieni Newydd – Neuadd yr ysgol 9:30yb

5/7/19                                   - Gwasanaeth Dosbarth Culhwch - 10:00 neuadd yr ysgol

05/07/19                              - Ffair Haf – Neuadd yr ysgol – 5:00 – 7:00yh

10/7/19                                -Dathliad prosiect Creadigol Blwyddyn 2 yn Theatr Glan yr Afon Cyflwyniad i rieni am eu gwaith yn Theatr Glan yr   Afon  (1:30yh – 2:30yh) ac arddangosfa o waith creadigol yr ysgol.

12/7/19                                - Gwasanaeth Blwyddyn 6 - 10:00 neuadd yr ysgol

12/7/19                                - 2:00yh - Gorymdaith Carnifal “Dathliad Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon” – Barbeciw a Disgo i ddilyn ar ddiwedd y dydd

16/7/19                       -Dathliad Diwedd Blwyddyn Meithrin 10:30 – Dosbarth Pryderi

17/7/19                                - Cyngerdd Fiolin Blwyddyn 2 yn y neuadd am 1:30yh

19/07/19                              - Diwrnod Ola’r Tymor

22/07/19                              - Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT

 

 

 

 

 

 SUMMER TERM DATES 2019 

 as well as Teacher Training Days, Holiday Dates and Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon Events

29/04/19                             - START OF SUMMER TERM

2/05/19                               - An opportunity to see the successful Urdd Art and Craft entries for the Gwent Region All the work that come 1st, 2nd and 3rd are exhibited. Location: The Methodist Hall - Blackwood, Time: 05:00pm – 7:00pm

3/05/19                               - Olwen Class Assembly - 10:00 in the school hall

06/05/19                             - Bank Holiday – No School

07/05/19 – 014/05/19 - National Tests for children in Year 2, 3, 4, 5 and 6. Ensure your children are in school.

23/05/19                              - End of half Term Disco 3:30 – 4:45 school hall – please forward a letter to the office if there are changes to end of day arrangements. Second Hand School Uniform for sale in main entrance.

24/05/19                             - Pwyll Class Assembly - 10:00 in the school hall

25/5/19 – 31/05/19         - Urdd Eisteddfod in Cardiff Bay. Good luck to everyone!

27/05/19 – 31/05/19     - SUMMER HALF TERM

03/06/19                             - Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

04-07/06/19                      - Health and Fitness Week

04-07/06/19                      - Workshops to create the St Paul’s Walk Mosaics – Year 4 and 5

06/06/19                              - Transition Day - Year 6 to attend Ysgol Gyfun Gwent Is Coed’s sports day

13/06/19                             - Ffrindiau Talent Show – School Hall

14/06/19                              - Rags to Riches collection – bags in school by 9am

17 – 21/6/19                       -Careers Week – Would you like to come and talk to the children about your job?

19/06/19                              - Transition Day - Year 6 to attend Ysgol Gyfun Gwent Is Coed – a day of lessons

19/06/19                              - Parents and Pupils of Year 5 and 6 to attend an open Evening at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed.

20/6/19                                - Football Tournament – Year 5 and 6.

20/6/19                                -Celebration Concert in the Christchurch Centre 6:00 – 8:00pm

25/06/19                              - Bring Mum and Dad to school (literacy and numeracy focus) – Workshops during the morning in classrooms, outdoors and in the hall.

26/06/19                              - School Photos

27/06/19                              - Urdd Sport’s event – Llanofer cluster, Cwmbran Stadium 3:30 – 6pm

28/06/19                             - Teyrnon Class Assembly – 10:00 in the school hall

28/06/19                              - “Growing Together Market” day – parents, guardians and friends can visit to purchase items. Open after the Eisteddfod and from 2:00 until 4:30. Stalls on the school yard.

29/06/19 – 10/07/19      - Year 2 Creative Project displayed in Riverfront Theatre for 2 weeks from the 29/6/10 til the 10/7/19 along with examples of the children’s work from the first year’s project and the Urdd Creative pieces of work.

 

 

1/07/19                                - Sports Day – School Field – Nursery to start at 10:00 and then we will proceed from one year group to the next. Everyone can stay to have a picnic on the school field between 11:45 tan 12:20. We will then continue with the sports day after lunch. I must ask you for your cooperation and stress that there is not much room to park on the street. It would be appreciated if you could car share or travel via bus to reach the site. Be considerate of entrances to our neighbours’ houses and that a public bus travels along the road in front of the school. No smoking on the school site.

03/07/19                              - New Parents meeting – 9:30am School Hall

05/07/19                             - Culhwch Class Assembly – 10:00 in the school hall

05/07/19                              - Summer Fayre – School Hall – 5:00 – 7:00pm

10/07/19                              - Year 2 Creative Project Performance at the Riverfront Theatre on the 10/7/19  (1:30yh – 2:30yh) and a display of the school’s creative work

12/07/19                     - Year 6 Class Assembly – 10:00 in the school hall

12/7/19                       - 2:00pm – “Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon’s Carnival Procession Celebration” – Barbeque and Disco to follow at the end of the day

16/7/19                       -Nursery class end of Year Celebration 10:30 – Pryderi Class

17/7/19                                - Year 2 Violin Concert in the school hall at 1:30pm

19/07/19                             - Last Day of Term

22/07/19                             - Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

 

 
Picture of Mrs Jones-Campbell
DYDDIADAU TYMOR Y GWANWYN 2019 / SPRING TERM DATES GWANWYN 2019
by Mrs Jones-Campbell - Thursday, 17 January 2019, 04:13 PM
 

DYDDIADAU TYMOR Y GWANWYN 2019

4-8/2/19                        - Wythnos E-ddiogelwch

5/2/19                           - Gorymdaith Lluserni’r Flwyddyn Newydd  - 5:15 – 6:30 Gorymdaith o amgylch Brynglas Drive a gorffen gyda chawl cynnes ar ddiwedd y noson a chyfle i sgwrsio. Fe fydd cyfle i rieni i ddod i weithio gyda’i plant yn yr ysgol cyn y noson i greu lluserni ac yna fe fyddwn yn eu defnyddio ar yr orymdaith.

8/02/19                         - “Dydd Miwsig Cymru”

18-22/02/19                   - Wythnos Herio Stereoteipio

20/2/19                         - Casgliad Dillad Rags 2 Riches – bagiau yn yr ysgol erbyn 9 o’r gloch    

21/02/19                        - Disgo Diwedd Tymor 3:30 – 4:45 Neuadd yr Ysgol

25/02/19 – 1/3/19          - HANNER TYMOR

4/3/19 – 8/3/19               - Wythnos Cymraeg Cŵl – dathlu ein cymreictod a’n traddodiadau

5/03/19                         - Amser Stori Ffrindiau ar gyfer y plant – Neuadd yr Ysgol – A CHYNHELIR GWEITHDAI PASPORT SGILIAU SIARAD CYMRAEG ar gyfer yr oedolion – cynnal ‘run pryd - 3:30-4:30                                                               

7/3/19                           - Dydd Gŵyl Dewi Sant – plant yn perfformio am 10:00 i’r rhieni yn yr ysgol –            Paned a chacen gan y Ffrindiau- Cyfraniad tuag at yr ysgol Plant i wisgo gwisg  traddodiadol Gymreig / dillad rygbi Cymru / dillad tim peldroed Cymru neu lliwiau baner Cymru.  

7/3/19                           - Cawl a Chân ar gyfer henoed yr ardal.

7/3/19                           - Noson wybodaeth ar gyfer rheini a phlant Blwyddyn 6 gyda staff Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yn Neuadd Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon – 4:45 – 5:45

8/03/19                         - Dathlu Diwrnod y Llyfr 2019 yn yr ysgol – plant i wisgo fel cymeriad o lyfr. 

15/03/19                        -Comic Relief 2019 - PLANT I WISGO DILLAD GWELY I’R YSGOL – 50c y plentyn.

16/3/19                         - Eisteddfod Gylch yr Urdd– Ysgol Gyfun Gwynllyw (Mwyafrif o Gystadleuthau Unigol  )

28/3/19                         - Eisteddfod Offerynnol, Cân Actol ac Offerynnol (Clwb Perfformio – Cystadleuaeth y Gân Actol)

29/3/19                         - Dyddiad Cau ar gyfer dychwelyd eitemau ar gyfer Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd

1, 2 + 3/04/19                - Nosweithiau Rhieni

5/04/19                         - Gwasanaeth Dosbarth Rhiannon - 10:00 neuadd yr ysgol

6/4/19                            -  Eisteddfod Sir yr Urdd– Ysgol Gyfun Cwm Rhymni   (Mwyafrif o Gystadleuthau Unigol  )        

10/4/19                         -  Blwyddyn 6 – Diwrnod Pontio  - Sioe Pasg yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed                                     

11/04/19                        - Disgo Diwedd Tymor 3:30 – 4:45 Neuadd yr Ysgol

12/04/19                        - Diwrnod Olaf Tymor y Gwanwyn

15/04/19 – 26/04/2019   - Gwyliau Pasg

29/04/19                        - DECHRAU TYMOR YR HAF

2/5/19                           - Cyfle i weld gwaith buddugol Cystadleuthau Celf a Chrefft yr Urdd Rhanbarth Gwent. Arddangosfa o’r gwaith ddaeth yn 1af, 2il a 3ydd. Lleoliad: i’w gadarnhau

3/5/19                           - Gwasanaeth Dosbarth Olwen - 10:00 neuadd yr ysgol

06/05/19                        - Gŵyl Banc – Dim Ysgol

7/5/19 – 14/5/19 - Profion Cenedlaethol ar gyfer plant Blwyddyn 2, 3, 4, 5 a 6. Sicrhewch bod eich plant yn yr ysgol.

24/5/19                         - Gwasanaeth Dosbarth Pwyll - 10:00 neuadd yr ysgol

27/05/19 – 31/05/19       - HANNER TYMOR YR HAF

3/06/19                         - Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT

4-7/6/19                        - Wythnos Iechyd a Ffitrwydd

6/6/19                           - Blwyddyn 6 – Diwrnod Pontio  - Diwrnod Mabolgampau yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

19/6/19                         - Blwyddyn 6 – Diwrnod Pontio  - Diwrnod o Wersi yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

19/6/19                         - Rhieni a Disgyblion Blwyddyn 5 a 6 – 5:00 – 6:30 - Noson Agored yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

28/6/19                         - Gwasanaeth Dosbarth Teyrnon- 10:00 neuadd yr ysgol

6/7/19                           - Gwasanaeth Dosbarth Culhwch - 10:00 neuadd yr ysgol

12/7/19                         - Gwasanaeth Blwyddyn 6 - 10:00 neuadd yr ysgol

19/07/19                        - Diwrnod Ola’r Tymor

22/07/19                        - Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT

 

 SPRING TERM DATES GWANWYN 2019

4-8/2/19                        - E-Safety Week

5/2/19                                    - New Year Lantern Parade - 5:15 - 6:30 The parade will take place around Brynglas Drive and warm soup at the end of the evening and a chat. There will be an opportunity for parents to come and work with their children at school before the event to create lanterns and then we will use them on the parade.

8/02/19                         - Welsh Language Music Day

18-22/02/19                   - Challenging Stereotyping Week

20/02/19                        - Rags 2 Riches Clothes Collection – bags in school by 9 o’clock

21/2/19                         - Disco 3:30 – 4:45 School Hall

25/02/19 – 1/3/19          - HALF TERM

4/3/19 – 8/3/19              - Welsh Week – Celebrating welsh customs and traditions

5/3/19                           - Ffrindiau Story Time for the children – School Hall - AND A WELSH SKILLS PASSPORT WORK SHOP FOR THE ADULTS simple sentence structures to support their children - held at the same time – 3:30 -4:30

7/3/19                           - St David’s Day – children performing for parents at 10:00 in the school hall Cuppa and a cake by the Ffrindiau- All contributions towards the school. Children may wear traditional welsh costumes / rugby tops / welsh football tops or colours of the welsh flag.                                                         

7/3/19                           - Soup and Song for the senior Citizens of Brynglas a Brynbevan

7/3/19                           - An information evening for Year 6 parents and children with Ysgol Gyfun Gwent Is Coed staff in Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon’s Hall  – 4:45 – 5:45

8/03/19                         - Celebrating World Book Day 2018 in school – children to dress as a character from a book.

15/3/19                         - Comic Relief 2019 – CHILDREN TO WEAR THEIR BED CLOTHES TO SCHOOL– 50p donation per child.

16/3/19                         - Urdd Local Eisteddfod – Ysgol Gyfun Gwynllyw (Mostly Individual Competitions)

28/3/19                         - Urdd Local Eisteddfod – Ysgol Gyfun Gwynllyw (Performance Club - Cân Actol Competition)

29/3/19                         - Closing date for returing items for the Art and Craft Urdd Competitions.

1, 2 + 3/4/19                  - Parents Evening

5/03/19                         - Rhiannon Class Assembly – 10:00 in the school hall  

6/4/19                             - Urdd Regional Eisteddfod– Ysgol Gyfun Cwm Rhymni (Mostly Individual Competitions)

10/4/19                             - Year 6 Transition Day – Easter Show at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

11/4/19                         - End of term Disco 3:30 – 4:45 School Hall

12/04/19                        - Last Day of Spring Term

15/4/19 – 26/4/19           - Easter Holidays

29/4/19                         - START OF SUMMER TERM

2/5/19                           - An opportunity to see the successful Urdd Art and Craft entries for the Gwent Region All the work that come 1st, 2nd and 3rd are exhibited. Location: The Methodist Hall - Blackwood, Time: 09:00 – 14:00

3/5/19                           - Olwen Class Assembly - 10:00 in the school hall

6/5/19                           - Bank Holiday – No School

7/5/19 – 14/5/19 - National Tests for children in Year 2, 3, 4, 5 and 6. Ensure your children are in school.

24/5/19                         - Pwyll Class Assembly – 10:00 in the school hall

27/5/19 – 31/5/19          - SUMMER HALF TERM

3/6/19                           - Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

4-7/6/19                        - Health and Fitness Week

6/6/19                             - Year 6 Transition Day – Sports Day at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

19/6/19                           - Year 6 Transition Day – Day of Lessons at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

19/6/19                            - Open evening for Year 5 and 6 parents and children from 5:00 – 6:30  at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

28/6/19                         - Teyrnon Class Assembly – 10:00 in the school hall

6/7/19                           - Culhwch Class Assembly – 10:00 in the school hall

12/7/19                         - Year 6 Class Assembly – 10:00 in the school hall

19/7/19                         - Last Day of Term

22/7/19                         - Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

 

 
Picture of Mrs Jones-Campbell
Llythyr Ionawr / January Letter
by Mrs Jones-Campbell - Thursday, 17 January 2019, 10:49 AM
 

Dear Parents / Guardians,

Happy New Year to you all! I would like to welcome the 9 new children that have joined us at the school at the beginning of January – 7 in the Nursery, one child in Year 2 and one in Year 1. I’m very proud watching all of the children assisting the children to settle.

Transport Arrangements-I would like to inform you that the large bus for the Dyffryn area will be stopping in front of the school in the mornings as a drop off point and it will also be waiting on the highway at 3:20 to collect the children. Arrangements have changed because school staff and the Governing Body had concerns about the safety of our children walking to the turning circle. We kindly ask you to be calm and work with us whilst the bus is waiting to operate the above.

Behaviour - I’m writing to inform you that we’ve amended our behaviour policy and we will no longer be using the weather chart displays in class. There is now one poster “Hoffwn Ddathlu”-(Let’s Celebrate) in class on which the Class teacher and other members of staff can record your child’s name in recognition of exceptional behaviour to be commended! There is also another poster which displays what happens if the children make the right choices.

These are the steps if a child does not make the right choices:

· make the right choice;

· move to work on another table (or area);

· lose 5 minutes (or more) of playtime;

· go to another teacher and we will then inform parents / guardians via phone call;

· go to see Mrs Jones- Campbell and receive a note to take home and discuss what are the right choices. (They will receive a note to notify you if they have been to see another teacher)

If they have been to see another member of staff to celebrate their work or behaviour they will bring a certificate home to celebrate their achievements.

 

This Terms Project – for details of this term’s project please log onto your child’s Google Classroom page.  We also tweet activities relating to our projects, remember to follow us at https://twitter.com/broteyrnon.

Physical Education:                                                                                                                                                                                       Children from Reception to Year 6 must wear appropriate clothing in order to participate safely in all physical activities: black shorts, red t-shirt (with school logo or plain), no jewellery (including earrings) and long hair should be tied back. Labelled PE kit in a Labelled PE Kit should be kept on the child’s peg and will returned every half term.  Ensure your child’s kit is in school.

Pryderi Class (Nursery) - Pryderi class’ physical session in the hall will be on a Thursday morning. They do not need to bring a PE Kit.

Governor News:
We would like to inform you that Mr James Bell is the new Parent Governor and Mrs Marilyn Bryan-Jones has been elected as a Community Governor

Snow – If there is severe snow over the coming months you should visit the council website to see if the school is closed. An up to date list will be on the website by 8 o’clock in the morning OF SCHOOLS THAT ARE CLOSED, if the school is not on the list it means that the school is open.  Please do not take instruction from any other sources of information i.e. School Transport Contractors. As we’ve notified you of procedures early we won’t have any more snow.  We live in hope!!!

Our priority as a school is to keep the school open, however, we like to plan in advance for all possibilities.  In the event of severe weather, it may be necessary to close part or all of the school.  This will be dependent on many factors, from the safety of the school site to the number of staff available to teach as many of the staff travel significant distances from outside the Newport area.

 

Thank you very much for your support.

Yours Sincerely,
 Mrs Lona Jones-Campbell (Head Teacher)

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Blwyddyn Newydd Dda! Hoffwn groesawi  9 plentyn newydd sydd wedi ymuno â’r ysgol ar ddechrau mis Ionawr – 7 yn y Meithrin, un plentyn ym mlwyddyn 2 ac un plentyn ym mlwyddyn 1. Rwy’n falch iawn o bob un plentyn yn yr ysgol yn dangos gofal drostynt.

Trefniadau Trafnidiaeth -  Hoffwn eich hysbysu bod y bws mawr ar gyfer ardal Dyffryn yn aros o flaen yr ysgol yn y boreau i adael plant oddi ar y bws ac yna fe fydd yn aros o flaen yr ysgol am 3:20 i gasglu’r plant. Mae’r trefniadau wedi cael newid oherwydd roedd gan staff yr ysgol a’r Corff Llywodraethol bryderon am ddiogelwch ein plant yn cerdded i’r cylchdro. Gofynnwn yn garedig i chi fod yn bwyllog a gweithio gyda ni tra fod y bws yn aros i weithredu’r uchod.

Ymddygiad - Rwy'n ysgrifennu atoch i'ch hysbysu ein bod wedi diwygio ein polisi ymddygiad ac ni fyddwn bellach yn defnyddio'r arddangosfeydd siart tywydd yn y dosbarth. Bellach mae un poster "Hoffwn Ddathlu” yn y dosbarth ac fe fydd yr athro Dosbarth ac aelodau eraill o staff yn gallu cofnodi enw eich plentyn i gydnabod ymddygiad eithriadol i'w ganmol! Mae poster arall sy’n arddangos i’r plant beth sy’n digwydd os maent yn gwneud y dewisiadau cywir.

Dyma'r camau os nad yw plentyn yn gwneud y dewisiadau cywir: -

· dewis y dewis  cywir;

· symud i weithio ar fwrdd ( neu ardal) arall;

· golli 5 munud (neu fwy ) o amser chwarae ;

· fynd at athro arall a bydd angen ffonio eich rhieni;

· fynd i weld Mrs Jones- Campbell a chael nodyn i fynd adref i drafod beth yw’r dewisiadau cywir (Fe fyddant yn derbyn nodyn os maent wedi bod yn gweld athro arall hefyd).

Os mae eich plentyn wedi bod i weld Mrs Jones-Campbell neu aelod arall o staff i ddathlu eu gwaith neu eu hymddygiad, byddant yn dod â thystysgrif gartref i ddathlu eu cyflawniadau  (gweler isod).

Prosiectau'r Tymor Hwn  - Manylion am thema’r tymor hwn ar dudalen Google Classroom dosbarth eich plentyn. Rydyn ni hefyd yn trydari lawer o weithgareddau sy’n gysylltiedig â’r prosiectau, cofiwch i ddilyn ni ar https://twitter.com/broteyrnon.

Gwersi ymarfer corff                                                                                                                                                                                 Mae’n rhaid i blant Derbyn i Flwyddyn 6 wisgo dillad addas er mwyn cymryd rhan yn ddiogel yn yr holl weithgareddau corfforol: siorts du, crys t coch (gyda logo’r ysgol  neu un plaen), dim gemwaith (gan gynnwys clustdlysau) ac mae’n rhaid i wallt hir gael ei glymu ’nôl. Dylid cadw’r dillad wedi eu labeli mewn bag sydd ag enw’r plentyn arno ar beg y disgybl ac fe fydd y bagiau yn cael eu dychwelyd bob hanner tymor. Sicrhewch fod cit eich plentyn yn yr ysgol.

Dosbarth Pryderi (Meithrin) -  Fe fydd cyfnod corfforol Dosbarth Pryderi yn y neuadd ar fore Iau. Nid oes angen iddynt ddod a dillad ymarfer corff i’r ysgol.

Newyddion Llywodraethwyr:
Hoffwn eich hysbysu mai Mr James Bell yw cynrychiolydd rhieni newydd ar y Corff Llywodraethol ac mae Mrs Marilyn Bryan Jones wedi cael ei hethol yn Llywodraethwr Cymenedol.

Eira - Os fe fydd eira trwm yn ystod y misoedd nesaf hoffwn eich cynghori i ymweld â gwefan y Cyngor i weld os fe fydd yr ysgol ar gau. Fe fydd y wybodaeth diweddara ar wefan y cyngor erbyn 8 o’r gloch y bore ac fe restri’r yr YSGOLION SYDD AR GAU, os nad yw'r ysgol ar y rhestr mae'n golygu bod yr ysgol ar agor. Peidiwch â chymryd cyfarwyddyd o unrhyw ffynonellau gwybodaeth eraill, ee Contractwyr Cludiant Ysgol. Gan fy mod wedi eich hysbysu o hyn yn gynnar ni fydd mwy o eira!!! Fe allwn ni fyw mewn gobaith.

Ein blaenoriaeth fel ysgol yw i gadw’r ysgol ar agor fel arfer, er hyn, yr ydym am gynllunio o flaen llaw ar gyfer pob posibilrwydd. Mewn achos o dywydd garw, efallai y bydd angen i ni gau rhan o’r ysgol neu’r ysgol gyfan.  Bydd hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau, o ddiogelwch safle’r ysgol at y nifer o staff sydd ar gael i addysgu oherwydd mae nifer o’r athrawon yn teithio o bellter i’r ysgol yn ddyddiol.

Diolch am eich cydweithrediad,

Yr eiddoch yn gywir,
Mrs Lona Jones-Campbell (Pennaeth)

 
Picture of Mrs Jones-Campbell
Bwydlen Hydref / October Menu 2018
by Mrs Jones-Campbell - Monday, 1 October 2018, 01:21 PM
 

Bwydlen Hydref / October Menu 2018

DATES ON THE MENUS ARE INCORRECT - See below:

Week commening           1/10/18 - Week 2

                                                                8/10/18 - Week 3

                                                               15/10/18 - Week 1

                                                                22/10/18 - Week 2

MAE’R DYDDIADAU AR Y FWYDLEN YN ANGHYWIR – gweler isod:

Wythnos yn Dechrau      1/10/18 – Wythnos 2

                                                8/10/18 – Wythnos 3

                                                15/10/18 – Wythnos 1

                                                22/10/18 – Wythnos 2

 
Picture of Mrs Jones-Campbell
Llythr Mis Medi - September Letter
by Mrs Jones-Campbell - Thursday, 27 September 2018, 02:02 PM
 

Annwyl Rieni /Warchodwyr,                                                                                                                   

Croeso nôl i chi gyd. Croesawyd teuluoedd newydd i’r safle ac mae pob dim yn rhedeg yn llyfn ac erbyn hyn mae 198 o blant yn mynychu Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon. Fe fydd Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon yn trefnu noson o groeso ar gyfer teuluoedd newydd a rhai sy’n hen ffrindiau erbyn hyn ar y 25/9/18 o 5:00pm tan 6:00pm. Fe fydd hyn yn gyfle i chi ddod i adnabod teuluoedd a phlant Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon.

Newyddion Cymuned Bro Teyrnon - Hoffwn longyfarch Mrs Field ar enedigaeth ei mab Gethin a hefyd i Miss Mabe ar enedigaeth ei merch Daisy.

Gwisg Ysgol – Diolch i bawb am sicrhau bod eich plant yn gwisgo’r wisg swyddogol. Braf oedd gweld bod y plant yn defnyddio  bagiau sach – ni chaniateir i’r plant ddefnyddio bag llaw. Rhaid sicrhau bod pob plentyn yn gwisgo esgidiau du.

Clybiau Ar ôl Ysgol – Manylion isod. Ffurflenni Cofrestru wedi eu hatodi.

 

Clwb Celf

(Dydd Llun)

*Clwb Perfformio – Côr / Canu / Drama
(Dydd Mercher)

** Clwb Chwaraeon
(Dydd Iau)

Clwb Garddio

(Dydd Iau)

Amser

3:15 – 4:15

3:15 – 4:15

3:15 – 4:30

- 3:15 – 4:15

Grwp Blwyddyn

Blwyddyn 2 – 6

Blwyddyn 3 – 6

Blwyddyn 3 – 6

Blwyddyn 2 – 4

 

*Fe fydd côr yn cael ei gynnal ar Ddydd Mercher amser cinio.

**Fe fydd clwb pêl-rwyd ar gyfer blwyddyn 5 a 6 yn cael ei gynnal ar Ddydd Llun amser cinio.

Fe fydd clwb Technoleg yn cael ei gynnal yn ystod amser cinio.

Trefniadau Newydd ar gyfer y Bore Cychwyn ar y 17/9/18 –                                                                                          O 8:50 cerddwyr i fynd drwy’r giat werdd gyda’i rhieni i waelod grisiau’r brif fynedfa a mynd mewn i’r ysgol drwy’r brif fynedfa a rhieni i fynd nol allan drwy’r giat werdd.

Plant y bysiau i ddod oddi ar y bysiau a mynd yn syth i’r brif fynedfa. Fe fydd y plant sy’n teithio ar y bws mawr yn cael eu tywys o’r cylchdro gan 3 aelod o staff yn y bore ac ar ddiwedd dydd.

Rheini / Gwarchodwyr Meithrin i dywys eu plant i’r iard Meithrin.

 


Trefniadau Diwedd Dydd -
Oedolion sy’n casglu plant o’r llinell gerdded :- Oedolion sy’n casglu plant i resi i fyny wrth y ffens du ar yr ochr dde. Fe fydd hyn yn sicrhau bod digon o le i bobl sydd wedi casglu plant i gerdded lawr ar yr ochr arall. Hoffwn eich hatgoffa ni chaniateir cŵn ar y safle ar unrhyw adeg.


Os fe fydd trefniadau diwedd dydd yn newid ar gyfer eich plentyn mae’n hanfodol eich bod yn hysbysu’r swyddfa trwy e-bost neu lythyr e.e. casglu plant o’r llinell gerdded  yn hytrach na mynd ar y bws neu’n hytrach na mynychu Clwb Carco. Hyd yn oed os rydych chi wedi hysbysu gyrrwyr y bysiau / tacsi a chlybiau carco  gofynnwn i chi gysylltu gyda ni hefyd yn uniongyrchol.

 

Gwersi Ymarfer Corff  - Fe fydd gwersi ymarfer corff fel a nodir isod serch hynny fe fydd angen i’r plant adael eu gwisg yn yr ysgol oherwydd fe fydd sesiynau yn cael ei symud ar adegau. Plant i adael y bagiau yn yr ysgol a dod â nhw adref bob hanner tymor i’w golchi.

 

Dosbarth Pwyll - Derbyn – (Miss R Jones)

Dydd Llun

Dosbarth Rhiannon – Blwyddyn 1 – (Miss Bradshaw-Hughes)

Dydd Gwener

Dosbarth Teyrnon – Blwyddyn 2  - (Mrs Oleszko / Miss Persse)

Dydd Mercher

Dosbarth Culhwch – Blwyddyn 3 - (Mr Edwards)

Dydd Mawrth a Dydd Mercher

Dosbarth Olwen – Blwyddyn 4 / 5 – (Miss S Evans)

Dydd Llun a Dydd Iau

Dosbarth Branwen – Blwyddyn 5 / 6 – (Mrs S Harris)

Dydd Mawrth a Dydd Gwener

Mae’n rhaid i blant wisgo dillad addas er mwyn cymryd rhan yn ddiogel yn yr holl weithgareddau corfforol: siorts du, crys t coch (gyda logo’r ysgol  neu un plaen), dim gemwaith (gan gynnwys clustdlysau) ac mae’n rhaid i wallt hir gael ei glymu ’nôl. Dylid cadw’r dillad wedi eu labeli mewn bag sydd ag enw’r plentyn arno ar beg y disgybl ac fe fydd y bagiau yn cael eu dychwelyd bob hanner tymor.

Dosbarth PryderiFe fydd cyfnod corfforol Dosbarth Pryderi yn y neuadd ar fore Iau. Nid oes angen iddynt ddod a dillad ymarfer corff i’r ysgol.

Poteli Dŵr                                                                                                                                                                                            Mae’n bwysig cofio mai DŴR yn unig ddylai fod yn y poteli nid “squash” neu sudd.

 

Amser Chwarae Gwlyb
A fyddech cystal ag anfon llyfr lliwio gyda’ch plentyn i’r ysgol ar gyfer amser chwarae gwlyb, ond nid oes angen i chi ddanfon creonau . Fe fydd modd i blant hŷn yr ysgol ddod a llyfrau posau neu Sudoku. Diolch yn fawr.

 

Dillad Awyr Agored - Plant Dosbarth Pryderi, Pwyll a Rhiannon
Anfonwch esgidiau glaw ar gyfer eich plentyn os gwelwch yn dda.  Gall y rhain gael eu cadw ar y llawr o dan eu pegiau.  A fyddech cystal â sicrhau bod enw eich plentyn y tu mewn i bob eitem o ddillad ac esgidiau glaw.

Ail-gylchu
Mae 4 bin ail-gylchu yn yr ysgol a hoffwn i chi annog eich plant i ddod ag eitemau i’r biniau. Rydyn ni’n defnyddio’r adnoddau i gadw cyflenwad ar gyfer  yr ardaloedd creu. Mae’r 4 bin yn cynnwys:     

1)ffabrig / botymau;     2) silindrau cardfwrdd;                         3)poteli bach plastig;     4)papur sgleiniog.

Danfonwch eitemau gyda’ch plant i’r ysgol!

 

Absenoldeb o’r Ysgol
Os nad yw eich plentyn yn gallu mynychu’r ysgol oherwydd salwch neu unrhyw reswm arall, ffoniwch yr ysgol i’n hysbysu a danfon llythyr / e-bost o eglurhad pan fyddant yn dychwelyd i’r ysgol.

 

Gwobrwyo                                                                                                                                                                                                 Fe fyddwn yn dosbarthu nifer o dystysgrifau gwahanol i’r plant e.e. tystysgrif siarad Cymraeg, tystysgrif am gofio rheolau’r ysgol,  tystysgrif dysgwr da pan fyddant wedi ennill 10 seren ar y siart dysgu i ddysgu, tystysgrif seren yr wythnos i un unigolyn am ymdrech ar ddiwedd yr wythnos. Fe fydd y plant hefyd yn derbyn sticer 5 allan 5 os maent wedi bod yn yr ysgol am yr wythnos gyfan – cadwch lygad amdanynt!

 

Prosiectau Dosbarth                                                                                                                                                                                                Fe fyddwn yn eich hysbysu am brosiectau’r dosbarth ar ardal Google Classroom y dosbarth. Fe fyddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth am sgiliau fydd eich plant yn datblygu fesul wythnos.

 

Prydlondeb - Sicrhewch fod eich plentyn yn yr ysgol erbyn 8:55 - dydy cyrraedd am 9 ddim yn dderbyniol maent fod yn y dosbarth am 9 o’r gloch yn barod i fwynhau diwrnod o ddysgu gyda’i ffrindiau.

Yr eiddoch yn gywir,                                                                                                                                                                               

Mrs Lona Jones-Campbell
(Pennaeth)

                     

 

Dear Parents / Guardians,

Welcome back to you all. New families were welcomed on site and everything is going smoothly and we now have a total of 198 children attending Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon. Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon (Parents and Teachers Association) will be organising a welcome evening for new and existing parents on the 25/9/18 from 5:00pm til 6:00pm. This will be an opportunity for you to get to know families and children of Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon.

Bro Teyrnon’s Community News Congratulations to Mrs Field on the birth of her son Gethin and also to Miss Mabe on the birth of her daughter Daisy.

School Uniform – Thanks to everyone for ensuring that your children wear the official school uniform. It was lovely to see all the children using rucksacks – we do not allow the use of handbags. Please ensure all children wear black shoes / boots.

After School Clubs – Details below. Registration Forms to follow.

 

Art Club

(Monday)

*Performing Club – Choir / Singing / Drama
(Wednesday)

**Sports Club

(Thursday)

Gardening Club

(Thursday)

Time

3:15 – 4:15

3:15 – 4:15

3:15 – 4:30

- 3:15 – 4:15

Year Group

Year 2 – 6

Year 3 – 6

Year 3 – 6

Year 2 – 4

             *Choir will also take place on Wednesday lunchtime.

** Netball club for Year 5 and 6 children will be held on Monday during lunchtime.

Technology Club will take place during lunchtime

New Morning Arrangements to commence on the 17/9/18 –                                                                               From 8:50 children who walk to school to enter via the green gate and walk with their parents to the bottom of the main entrance steps and enter through the main entrance and parents to leave via the green pedestrian gate. 

Children who travel on buses after coming off the bus go straight to main entrance. The children who travel on the big coach will be escorted by 3 members of staff in the morning and at the end of day.        

Nursery Parents / Guardians to escort their children to the Nursery Yard.

 

End of Day Arrangements - Adults collecting children from the walking line: - Adults who are collecting children to line up beside the black fence on the right. This will ensure that people who have collected children have enough space to walk down on the other side. I would like to remind you that no dogs are allowed on site at any time.

If end of day arrangements change for your child it is important that you inform the office first thing in the morning via e-mail or letter e.g. collecting a child from the walking line rather than travelling on the bus or rather than going to the After School Club. Even if you have notified the drivers of the buses / taxis and the after school clubs we also wish to notified first hand.

Physical Education Lessons  - The physical Education lessons are as noted below however the children will need to leave their kit in school as sometimes the sessions have to be moved. Children to leave their bags in school and bring them home every half term to be washed.

 

Pwyll Class – Reception  - (Miss R Jones)

 

Monday

Rhiannon Class – Year 1 – ((Miss Bradshaw-Hughes)

Friday

Teyrnon Class– Year 2  - (Mrs Oleszko  / Miss Persse)

Wednesday

Culhwch Class  – Year 3 - (Mr Edwards)

Tuesday and Wednesday

Olwen Class – Year 4 / 5 – (Miss S Evans)

Monday and Thursday

Branwen Class – Year 5 / 6 – (Mrs S Harris)

Tuesday and Friday

 

Children must wear appropriate clothing in order to participate safely in all physical activities: black shorts, red t-shirt (with school logo or plain), no jewellery (including earrings) and long hair should be tied back. Labelled PE kit in a Labelled PE Kit should be kept on the child’s peg and will returned every half term. 

Pryderi Class - Pryderi class’ physical session in the hall will be on a Thursday morning. They do not need to bring a PE Kit.

 

Water Bottles                                                                                                                                                                                             It’s important to remember that it is only WATER that the children should have in their water bottles not squash or juice.

 

Wet Play Times                                                                                                                                                                                        Could you please send a colouring book with your child into school for wet play times but there is no need for you to send crayons. Older children may bring Sudoku or puzzle books.

 

Outdoor Clothing – Children in Dosbarth Pryderi, Pwyll a Rhiannon
Please send in wellingtons for your child.  These can be kept on the floor beneath their peg.  Could you please ensure your child’s name is inside every item of clothing as well as the wellingtons.

 

Re-cycling
There are 4 re-cycling bins in the school and we would like you to encourage your children to bring items to the bins. We use the resources in the creative area. The 4 bins contain:-

1)fabric / buttons;            2) cardboard cylinders;

3)small plastic bottles;     4)shiny paper as well as plain paper

Send items with the children to school!                                                                                                                                                         

 

Absence From School
If your child is unable to attend school due to illness or any other reason please phone the school  in the morning to inform us and send a letter / e-mail  of explanation when they return to school.  

 

Prize Giving                                                                                                                                                                                                  We will be distributing various certificates to the children e.g. certificate for speaking welsh, certificate for remembering the school rules, certificate for being a good learner when they have 10 stars on the class chart, star of the day certificate awarded to one child at the end of the week. Children will receive 5 out of 5 stickers to celebrate they’ve been in school for the whole week. Keep an eye out for them!

 

Class Projects                                                                                                                                                                       We will notify you about the class projects on the class’ Google Classroom area. We will also notify you about what skills the children are developing each week.

 

Punctuality

Ensure your child is in school by 8:55 – arriving at 9 o’clock is not acceptable as the children need to be in their classes by 9 o’clock, ready to enjoy a day of learning with their friends.

Yours Sincerely                                                                                                                                                                                          Mrs Lona Jones-Campbell
(Head Teacher)

 

 

Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon
Brynglas Drive
Casnewydd
NP20 5QS

Tel: 01633 850804

ysgol.gymraegbroteyrnon
@newport.gov.uk

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 Today Wednesday, 16 October 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip Twitter

Twitter

Skip Navigation

Navigation

Skip Latest news

Latest news

 • 10 May, 17:17
  Mrs Jones-Campbell
  DYDDIADAU TYMOR YR HAF 2019/SUMMER TERM DATES 2019 more...
 • 17 Jan, 16:13
  Mrs Jones-Campbell
  DYDDIADAU TYMOR Y GWANWYN 2019 / SPRING TERM DATES GWANWYN 2019 more...
 • 17 Jan, 10:49
  Mrs Jones-Campbell
  Llythyr Ionawr / January Letter more...
 • 1 Oct, 13:21
  Mrs Jones-Campbell
  Bwydlen Hydref / October Menu 2018 more...
 • 27 Sep, 14:02
  Mrs Jones-Campbell
  Llythr Mis Medi - September Letter more...
Skip Upcoming events

Upcoming events

There are no upcoming events